Zabezpieczenia Spłaty

Podstawowym warunkiem uruchomienia przydzielonego kredytu może być ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczeń jego spłaty na rzecz banku. W praktyce można mówić o zabezpieczeniach ekonomicznych, psychologicznych i prawnych. Zabezpieczenia ekonomiczne kredytu wiążą się przede wszystkim z dobrą sytuacją finansową kredytobiorcy, która to wykazywana jest w postaci zdolności kredytowej. Przy kredytach inwestycyjnych, do zabezpieczeń tego typu zalicza się również ocenę projektu inwestycyjnego, kredytowanego ze środków otrzymanych z kredytu. Zabezpieczenie psychologiczne opiera się w zasadzie na fakcie, czy kredytobiorca jest znany bankowi z dotychczasowej współpracy jako wiarygodny i dobry płatnik. Natomiast najważniejsze dla banku jest jednak ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu. Ich ustanowienie nie jest obligatoryjne, jednak banki z reguły ich wymagają, ponieważ spoczywają na nich ogólne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa przyjętych do banku środków.

Przy wyborze formy prawnego zabezpieczenia decyduje w szczególności: rodzaj, wysokość oraz termin spłaty kredytu; status prawny oraz sytuacja finansowo – majątkowa kredytobiorcy; cechy danego zabezpieczenia wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz przewidywany nakład pracy banku, koszt jego ustanowienia, a także realna możliwość zaspokojenia roszczeń banku w możliwie najkrótszym czasie z przyjętego zabezpieczenia.

Najpowszechniejsza klasyfikacja zabezpieczeń prawnych wymienia zabezpieczenia osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste charakteryzują się odpowiedzialnością osobistą osoby ustanawiającej to zabezpieczenie, a więc całym jej majątkiem. W tej grupie wyróżnia się:

- Weksel in blanco - zawiera zobowiązanie do zapłaty przez wystawcę weksla i musi zawierać co najmniej podpis wystawcy.

- Poręczenie wekslowe (awal) jest to zobowiązanie osoby trzeciej do zapłaty całości lub części sumy wekslowej.

- Poręczenie udzielone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, polega na tym, że poręczyciel zobowiązuje się wobec banku do spłaty udzielonego kredytu w przypadku jego niespłacenia przez kredytobiorcę w oznaczonym terminie.

- Gwarancja bankowa to pisemne zobowiązanie banku do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy kredytobiorca, na rzecz którego została ona wystawiona, nie spłaci kredytu w umownym terminie.

- Przelew wierzytelności to umowa, na mocy której kredytobiorca przenosi na bank prawo do otrzymania określonych wierzytelnościom dłużnika.- Przystąpienie do długu kredytowego to umowa, na mocy której do istniejącego długu przystępuje osoba trzecia w charakterze dłużnika solidarnego.

- Pełnomocnictwo to umocowanie banku do dysponowania rachunkiem bankowym, np. poprzez potrącenie bądź pobranie kwoty niespłaconego w terminie długu.

Natomiast zabezpieczenia rzeczowe ograniczają odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie do poszczególnych składników jej majątku. Wśród nich wyróżnia się:

- Zastaw ogólny polega na tym, iż rzecz ruchomą można obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia swych roszczeń z tej rzeczy, niezależnie od tego, czyją stała się własnością. Zastaw na rzeczach ruchomych może przyjąć jedna z form (w zależności od sposobu jego ustanowienia): zastawu zwykłego, bankowego zastawu rejestrowego bądź zastawu ustawowego

- Przewłaszczenie na zabezpieczenie to tzw. umowa powiernicza, przez którą kredytobiorca przenosi na bank własność rzeczy ruchomej, a ten zobowiązuje się do korzystania z niej w granicach nie wykraczających poza uzasadnione zabezpieczenie wierzytelności.

- Kaucja, na jej mocy kredytobiorca składa bankowi jako zabezpieczenie papiery wartościowe na okaziciela lub sumę pieniężną, które stanowią zabezpieczenie na wypadek niespłacenia długu w terminie.

- Blokada środków na rachunku bankowym dokonywana jest na zlecenie kredytobiorcy – posiadacza rachunku – jako zabezpieczenie spłaty kredytu.

- Hipoteka – polega na tym, iż nieruchomość można obciążyć prawem, na mocy którego bank będzie mógł dochodzić zaspokojenia swego roszczenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością. Ustanowienie hipoteki na rzecz banku wymaga formy aktu notarialnego z wpisem do ksiąg wieczystych, jednak nie pozbawia właściciela nieruchomości możliwości jej obciążania lub rozporządzania nią. Wyróżnia się hipotekę zwykłą, kaucyjną oraz przymusową.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis możesz działać lepiej. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information