Procedury Udzielania

Udzielanie kredytów.

Z punktu widzenia przepisów kodeksu cywilnego wniosek jest skierowaną przez potencjalnego kredytobiorcę do banku ofertą, a zarazem chęcią otrzymania kredytu na warunkach określonych we wniosku. Regulamin kredytowy określa wzór wniosku kredytowego oraz niezbędne załączniki zawierające informacje umożliwiające bankowi dokonanie aktualnej oceny zdolności kredytowej klienta.

Od przyjęcia i wpisania prawidłowo wypełnionego i należycie skompletowanego wniosku do stosownego rejestru, rozpoczyna się kolejny etap procedury, obejmujący badanie zdolności kredytowej kredytobiorcy. Jest ona najważniejszym elementem całej procedury, od której bank uzależnia przyznanie kredytu, a która to rozumiana jest jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, oraz od przedłożenia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania jej oceny. Ocena tej zdolności dotyczy nie tylko bieżącej sytuacji majątkowej kredytobiorcy, ale także perspektywicznej, umożliwiającej spłatę długu w przyszłości. Analiza banku sprowadza się więc do zebrania informacji, zagregowania zebranych danych, ich analiza i wnioski oraz opracowanie prognoz dotyczących przyszłości. Podobna procedura stosowana jest także dla szybka pożyczka bez bik - gdzie każda pożyczka sprawdzana jest w BIKu

SZYBKIE POŻYCZKI ON LINE - NA DOWÓD - PIENIĄDZE W 15 MINUT. SPRAWDŹ SAM!

Pożyczki bez Zaświadczeń


Na wstępie inspektor kredytowy szacuje, czy proponowana kwota kredytu nie przekroczy możliwości finansowych banku, również pod względem formalnych ograniczeń. Przy wstępnej ocenie bierze się także pod uwagę cel przyszłego kredytu. Z reguły bowiem badanie zdolności kredytowej jest bardzo uproszczone, gdy chodzi o udzielenie kredytu konsumpcyjnego, natomiast przy kredytach inwestycyjnych konieczna jest również dodatkowo ocena efektywności finansowanego projektu. Następnie, na podstawie przedłożonych dokumentów, inspektor określa sytuację finansową kredytobiorcy: w przypadku osób fizycznych – na podstawie zaświadczeń o zarobkach, a w przypadku podmiotów gospodarczych – na podstawie business planów oraz sprawozdań finansowych: bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz sprawozdań z przepływów kapitałowych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i badań, bank podejmuje decyzję kredytową, ale dopiero z momentem przekazania jej wnioskodawcy jest nią związany. Decyzję kredytową należy uznać za ofertę banku skierowaną do wnioskodawcy, zawierającą propozycję udzielenia mu kredytu na warunkach określonych w decyzji. Powinien być w niej również określony termin, w którym bank oczekuje na podpisanie umowy przez kredytobiorcę.

Do zawarcia umowy kredytu dochodzi w razie zaakceptowania przez wnioskodawcę warunków objętych decyzją kredytową. Zgodnie z prawem bankowym umowa kredytu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna zawierać w szczególności:

- datę i miejsce zawarcia umowy,
- strony umowy,
- kwotę i walutę kredytu,
- cel, na jaki kredyt został udzielony,
- zasady i termin spłaty kredytu,
- wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany,
- sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
- zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
- terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
- wysokość prowizji, jeśli umowa ją przewiduje,
- warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis możesz działać lepiej. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information