Rodzaje zabezpieczeń

Najpowszechniejsza klasyfikacja zabezpieczeń prawnych wymienia zabezpieczenia osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste charakteryzują się odpowiedzialnością osobistą osoby ustanawiającej to zabezpieczenie, a więc całym jej majątkiem. W tej grupie wyróżnia się:

- Weksel in blanco - zawiera zobowiązanie do zapłaty przez wystawcę weksla i musi zawierać co najmniej podpis wystawcy.

- Poręczenie wekslowe (awal) jest to zobowiązanie osoby trzeciej do zapłaty całości lub części sumy wekslowej.

- Poręczenie udzielone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, polega na tym, że poręczyciel zobowiązuje się wobec banku do spłaty udzielonego kredytu w przypadku jego niespłacenia przez kredytobiorcę w oznaczonym terminie.

SZYBKA POŻYCZKA - SZYBKI KREDYT - GOTÓWKA W KILKANAŚCIE MINUT


- Gwarancja bankowa to pisemne zobowiązanie banku do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy kredytobiorca, na rzecz którego została ona wystawiona, nie spłaci kredytu w umownym terminie.

- Przelew wierzytelności to umowa, na mocy której kredytobiorca przenosi na bank prawo do otrzymania określonych wierzytelnościom dłużnika

- Przystąpienie do długu kredytowego to umowa, na mocy której do istniejącego długu przystępuje osoba trzecia w charakterze dłużnika solidarnego.

- Pełnomocnictwo to umocowanie banku do dysponowania rachunkiem bankowym, np. poprzez potrącenie bądź pobranie kwoty niespłaconego w terminie długu.

Natomiast zabezpieczenia rzeczowe ograniczają odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie do poszczególnych składników jej majątku. Wśród nich wyróżnia się:

- Zastaw ogólny polega na tym, iż rzecz ruchomą można obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia swych roszczeń z tej rzeczy, niezależnie od tego, czyją stała się własnością. Zastaw na rzeczach ruchomych może przyjąć jedna z form (w zależności od sposobu jego ustanowienia): zastawu zwykłego, bankowego zastawu rejestrowego bądź zastawu ustawowego

- Przewłaszczenie na zabezpieczenie to tzw. umowa powiernicza, przez którą kredytobiorca przenosi na bank własność rzeczy ruchomej, a ten zobowiązuje się do korzystania z niej w granicach nie wykraczających poza uzasadnione zabezpieczenie wierzytelności.

- Kaucja, na jej mocy kredytobiorca składa bankowi jako zabezpieczenie papiery wartościowe na okaziciela lub sumę pieniężną, które stanowią zabezpieczenie na wypadek niespłacenia długu w terminie.

- Blokada środków na rachunku bankowym dokonywana jest na zlecenie kredytobiorcy – posiadacza rachunku – jako zabezpieczenie spłaty kredytu.

- Hipoteka – polega na tym, iż nieruchomość można obciążyć prawem, na mocy którego bank będzie mógł dochodzić zaspokojenia swego roszczenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością. Ustanowienie hipoteki na rzecz banku wymaga formy aktu notarialnego z wpisem do ksiąg wieczystych, jednak nie pozbawia właściciela nieruchomości możliwości jej obciążania lub rozporządzania nią. Wyróżnia się hipotekę zwykłą, kaucyjną oraz przymusową.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis możesz działać lepiej. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information